ارتباط با ما

 آدرس:

اصفهان – کنارگذر اتوبان خرازی(سه راه صمدیه) – قبل از کهندژ بعد از کوچه 76 فروشگاه راد

مهندس رفعت     09131137066    :مدیرعامل

مهندس سنمار   09132272530     :مدیر فنی

تلفن: 03133377351

ایمیل: hrrad.shop@gmail.com