زئولیت

مهمترین و اساسی ترین مواد به کار رفته در مولدهای اکسیژن زئولیت می باشد.

زئولیت به کار رفته در این مولدها از نوع  ZEOCHEMسوئیس می باشد که یکی از بهترین و مرغوبترین زئولیت دردنیا می باشد و تاکنون در هیچ دستگاهی مشاهده نشده که زئولیت خراب و یا تعویض شده باشد و این یکی از افتخارات شرکت می باشد. از طرفی در دستگاههای مشابه هر 2 الی 3 سال باید تعویض شود که باعث افزایش هزینه های جانبی می شود.


برای مشاهده محصولات از نزدیک و مشاوره و خرید تجهیزات مورد نیاز خود، به ارتباط با ما مراجعه کنید.